Chuyến Thăm Việt Nam Xác Minh Thêm Lòng Căm Hận Cộng Sản của Tôi

Dennis Prager là một nhà truyền thông của Hoa Kỳ. Ông cũng là một cây viết nhận định về những chế độ độc tài. Tác giả đã có thăm viếng Việt Nam. Mới đây, tháng 2, 2021, ông viết về Việt Nam cùng những nhận xét sắc bén khi đưa ra nhiều mâu thuẫn và dối trá xảy ra trong xã hội gọi là “cộng sản.” Sau đây là một số đoạn được trích ra từ bài viết của tác giả.

Excerpt from My Trip to Vietnam Reconfirmed My Hatred of Communism

Vietnam, Communism and the Free Market
Việt Nam, Chủ Nghĩa Cộng Sản và Thị Trường Tự Do

Unfortunately, communists still rule the country. Yet, Vietnam has embraced the only way that exists to escape poverty, let alone to produce prosperity: capitalism and the free market. So, then, what exactly did the 2 million Vietnamese who died in the Vietnam War die for? I would like to pose that question to some of Vietnam’s communist rulers. “Comrade, you have disowned everything your Communist Party stood for: communal property, collectivized agriculture, central planning and militarism, among other things. Looking back, then, for what precisely did your beloved Ho Chi Minh and your party sacrifice millions of your fellow Vietnamese?”

There is no good answer. There are only lies and truths, and the truths are not good.

Rất tiếc, những người cộng sản vẫn cai trị quốc gia này. Còn nữa, Việt Nam đang đi theo một con đường duy nhất để thoát khỏi sự nghèo đói, một thứ đó thôi để làm ra sự giàu có: đó là chế độ tư bản và thị trường tự do. Như vậy, thời gian trước đó, khi hai triệu người Việt Nam đã chết trong chiến tranh Việt Nam với lý do chính xác là gì? Tôi rất muốn đặt câu hỏi này đến một số lãnh đạo cộng sản Việt Nam. (tác giả có thể thu nhỏ con số người chết cho chắc ăn, trên thực tế thì gấp nhiều lần). “Các đồng chí, các ông đã và đang chối bỏ tất cả những gì mà Đảng Cộng Sản chủ trương: tài sản chung, tập thể hóa nông nghiệp, nhà nước tập trung và quân đội (chủ nghĩa quân phiệt), và nhiều thứ khác nữa. Nhìn lại trong quá khứ, lý do chính xác là gì khi Hồ Chí Minh kính yêu của các ông và đảng của các ông đã hy sinh hằng triệu đồng bào Việt Nam của các ông?”

Không có câu trả lời thỏa đáng. Chỉ có dối trá và sự thật, và sự thật là không tốt.

Vietnamese Independence and the Lie
Việt Nam Độc Lập và Sự Dối Trá

The lie is the response offered by the Vietnamese communists, repeated by the world’s noncommunist left, taught (until today) in virtually every Western university, and spread by virtually every news medium on the planet: The Vietnam communists, i.e., the North Vietnamese regime and the Viet Cong in South Vietnam, were merely fighting for national independence against imperialism, i.e., foreign control of their country. First, they fought the Japanese, then the French and then the Americans. American baby boomers will remember being told over and over that Ho Chi Minh was Vietnam’s George Washington, that he loved the American Constitution, after which he modeled his own, and that he wanted nothing more than Vietnamese independence.

Lời dối trá là phản ứng của những người cộng sản Việt Nam, được lập lại bởi những thành phần không cộng sản thiên tả của thế giới, được giảng dạy (cho đến ngày nay) trong hầu hết các trường đại học phương Tây, và lan truyền hầu như ở mọi phương tiện tin tức trên hành tinh: Những người cộng sản Việt Nam, tức là chế độ Bắc Việt và Việt Cộng ở Nam Việt Nam, chỉ đơn thuần là đấu tranh giành độc lập dân tộc chống lại chủ nghĩa đế quốc, tức là sự kiểm soát của nước ngoài đối với đất nước của họ. Đầu tiên, họ chiến đấu với người Nhật, sau đó là người Pháp và sau đó là người Mỹ. Những đứa trẻ sanh ra thời tăng vọt ở Mỹ sẽ nhớ đã nghe đi nghe lại rằng Hồ Chí Minh là George Washington của Việt Nam, rằng ông yêu thích Hiến Pháp Hoa Kỳ, sau đó ông đã làm mẫu cho chính mình và ông không muốn gì hơn là độc lập cho Việt Nam.

The Truth About the Vietnamese Communists
Sự Thật về Những Người Việt Nam Cộng Sản.

Here is the truth: Every communist dictator has been a megalomaniacal, cult-of-personality, power-hungry, bloodthirsty thug. Ho Chi Minh was no different. He murdered his opponents, tortured God only knows how many innocent Vietnamese (burying peasants alive was a favored method), so as to scare millions of peasants into fighting for him — yes, for him and his blood-soaked Vietnamese Communist Party, backed by the greatest murderer of all time, Mao Zedong. But moral idiots in America chanted “Ho, ho, Ho Chi Minh” at anti-war rallies, and depicted America as the real murderers of Vietnamese — “Hey, hey, LBJ: How many kids did you kill today?”

Hồ Chí Minh Time Magazine, Cải Cách Ruộng Đất miền Bắc 1953-1956, Việt Cộng tấn công miền Nam Mậu Thân 1968

Đây là sự thật: Mỗi nhà độc tài cộng sản đều là một tên cuồng bạo, sùng bái cá nhân, ham quyền lực và là tên côn đồ khát máu. Hồ Chí Minh cũng không khác. Ông đã giết đối thủ của mình, hành hạ họ. Thượng Đế có biết bao nhiêu người Việt Nam vô tội (chôn sống nông dân là một phương pháp được ưa chuộng), để dọa hàng triệu nông dân chiến đấu cho ông – vâng, tất cả là cho ông và Đảng Cộng Sản Việt Nam đẫm máu của ông, nó được hậu thuẫn bởi kẻ sát nhân vĩ đại nhất mọi thời đại, đó là Mao Trạch Đông. Nhưng những kẻ ngu ngốc đạo đức giả ở Mỹ đã hô vang “Hồ, Hồ, Hồ Chí Minh” trong các cuộc mít tinh phản chiến, và miêu tả nước Mỹ có những kẻ sát nhân thực sự của người Việt Nam – “Này, này, LBJ: Hôm nay ông giết bao nhiêu đứa trẻ?”

The Vietnamese communists were not fighting America for Vietnamese independence. America was never interested in controlling the Vietnamese people, and there is a perfect parallel to prove this: the Korean War. Did America fight the Korean communists in order to control Korea? Or did 37,000 Americans die in Korea so that Koreans could be free? Who was (and remains) a freer human being — a Korean living under Korean communist rule in North Korea or a Korean living in that part of Korea where America defeated the Korean communists?

Những người cộng sản Việt Nam không đánh Mỹ để giành độc lập cho Việt Nam. Mỹ không bao giờ quan tâm đến việc kiểm soát người dân Việt Nam, và có một việc xảy ra song song rõ rệt để chứng minh điều này: Chiến Tranh Korea. Mỹ có đánh cộng sản Korea để kiểm soát Korea không? Hay 37.000 người Mỹ đã chết ở Korea để người Korea được tự do? Ai đã (và vẫn còn) là một con người tự do hơn – một người Korea sống dưới sự cai trị của cộng sản Bắc Korea hay một người Korea sống ở khu vực đó của nước Korea, nơi Mỹ đã đánh bại những người Korea cộng sản ?

And who was a freer human being in Vietnam — those who lived in noncommunist (but authoritarian) South Vietnam or those who lived under Ho, ho, Ho Chi Minh’s communists in North Vietnam?

Và tại Việt Nam, ai đã là một con người tự do hơn- những người sống ở miền Nam Việt Nam không cộng sản (nhưng độc tài) hay những người sống dưới thời Hồ, Hồ, những người cộng sản của Hồ Chí Minh ở Bắc Việt Nam? (Ở điểm này, tác giả không chính xác lắm, Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa là chế độ bầu cử tự do.)

America’s Fight for Liberation
Nước Mỹ Chiến Đấu cho Tự Do

America has fought to liberate countries, not to rule over them. It was the Vietnamese Communist Party (and China), not America, that was interested in controlling the Vietnamese people. But the lie was spread so widely and so effectively that most of the world — except supporters of the American war effort in Vietnam, the Vietnamese boat people and Vietnamese who yearned for liberty — believed that America was fighting for tin, tungsten and the wholly fictitious “American empire,” while the Vietnamese communists were fighting for Vietnamese freedom.

Nước Mỹ đã chiến đấu để giải phóng các nước chứ không phải để thống trị họ. Chính Đảng Cộng sản Việt Nam (và Trung Quốc), chứ không phải Mỹ, quan tâm đến việc kiểm soát người dân Việt Nam. Nhưng lời gian dối đã được lan truyền rộng rãi và hiệu quả đến nỗi hầu hết thế giới tin, ngoại trừ những người ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, những thuyền nhân Việt Nam và những người Việt Nam khao khát tự do. Họ tin rằng Mỹ đang chiến đấu vì thiếc, chất tungsten, họ tin những thứ hoàn toàn hư cấu như “Đế Quốc Mỹ”, và họ tin những người cộng sản Việt Nam đấu tranh cho tự do Việt Nam.

I went to the “Vietnam War Remnants Museum,” the Communist Party’s three-floor exhibit of anti-American photos. Nothing surprised me — not the absence of any truth about the communist North Vietnamese or the Viet Cong; not a word about the widespread threats on the lives of anyone who did not fight for the communists; not a word about those who risked their lives to escape by boat, preferring to risk dying by drowning, being eaten by sharks or being tortured or gang-raped by pirates than to live under the communists who “liberated” South Vietnam.

Tôi đã đến “Bảo Tàng Chứng Tích Chiến Tranh Việt Nam”, nơi trưng bày các bức ảnh trong 3 tầng lầu, thời chống Mỹ của Đảng Cộng sản. Không có gì làm tôi ngạc nhiên – không phải là không có sự thật nào về cộng sản Bắc Việt hay Việt Cộng; không một lời về những mối đe dọa lan rộng đối với cuộc sống của bất kỳ ai không chiến đấu cho cộng sản; không một lời về những người đã gan dạ thoát khỏi Việt Nam, vượt biên bằng thuyền, thà liều mình chết đuối, bị cá mập ăn thịt hoặc bị bọn cướp biển tra tấn, hãm hiếp tập thể, còn hơn là sống dưới tay những người cộng sản đã “giải phóng” miền Nam Việt Nam.

Equally unsurprising is that there is little difference between the history of the Vietnam War as told by the Communist Party of Vietnam and what just about any college student will be told in just about any college by just about any professor in America, Europe, Asia or Latin America.

Cũng không có gì đáng ngạc nhiên là có rất ít sự khác biệt giữa lịch sử Chiến Tranh Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam kể và những gì mà bất kỳ sinh viên đại học nào sẽ được kể tại bất kỳ trường đại học nào bởi bất kỳ giáo sư nào ở Mỹ, Châu Âu, Châu Á hoặc Chậu Mỹ La Tinh.

Share With Your Children
Hãy Chia Xẻ Với Các Con Của Bạn

I will end with the subject with which I began — the Vietnamese. It is impossible to visit Vietnam and not be impressed by the people. I hope I live to see the day when the people of Vietnam, freed from the communist lies that still permeate their daily lives, understand that every Vietnamese death in the war against America was a wasted life, one of the more than 100 million human sacrifices on the altar of the most bloodthirsty ideology in history: communism.

Tôi sẽ kết thúc với chủ đề mà tôi đã bắt đầu – Người Việt Nam. Đến thăm Việt Nam mà không ấn tượng về con người thì không thể nào. Tôi hy vọng tôi sống để nhìn thấy ngày mà người dân Việt Nam được giải phóng khỏi sự dối trá của cộng sản, những gian dối đó vẫn còn tràn ngập trong cuộc sống hàng ngày của họ, hiểu rằng mỗi người Việt Nam chết trong cuộc chiến chống Mỹ là một sinh mạng lãng phí, một trong hơn 100 triệu con người hy sinh trên bàn thờ của một hệ tư tưởng khát máu nhất trong lịch sử: chủ nghĩa cộng sản.

Share this with your son or daughter who knows nothing about communism and has no idea why decent people hate it, along with Fascism and Nazism.

Chia xẻ điều này với con trai hoặc con gái của bạn, những người không biết gì về chủ nghĩa cộng sản và không biết tại sao những người tử tế lại ghét nó, cùng với chủ nghĩa Phát Xít và chủ nghĩa Quốc xã.

——————————-

Dennis Prager is a nationally syndicated radio talk-show host and columnist. His latest book, published by Regnery in May 2019, is The Rational Bible, a commentary on the book of Genesis. His film, “No Safe Spaces,” was released to home entertainment nationwide on September 15, 2020. He is the founder of Prager University and may be contacted at dennisprager.com.

Bút Sử chuyển dịch
February 2021

About truehochiminh

I write through researches from books of all aspects
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s