Remarkable Quotes about Ho Chi Minh

If we have to fight, we will fight. You will kill ten of us and we will kill one of you, but you will be the ones who grow tired – Ho Chi Minh

Nếu chúng ta phải đánh nhau, chúng tôi sẽ đánh. Các ông giết mười người của chúng tôi, và chúng tôi giết một người của các ông, nhưng các ông sẽ là những người trở nên mệt mỏi – Hồ Chí Minh

Politics comes before economic. Destruction is not important. One million Vietnamese death is not important. The French will die too. We are ready! – Vo Nguyen Giap.

Chính trị đến trước kinh tế. Sự hủy diệt là không quan trọng. Một triệu người Việt Nam chết là không quan trọng. Người Pháp cũng chết. Chúng tôi sẵn sàng! – Võ Nguyên Giáp

From a secret command post, Ho Chi Minh launched a war of harassment. Behind Ho is a photograph of Nicolai Lenin and Josef Stalin, his mentors – Jean Sainteny

Từ một mệnh lệnh bí mật trụ cột (quốc tế cộng sản), Hồ Chí Minh đã phóng ra một cuộc chiến tranh xâm lược rất hung hăng. Bên cạnh Hồ là hình của Nikolai Lenin và Josef Stalin, hai người thầy của ông ta- Jean Sainteny

Critics, however, pointed to the revolutionary excesses committed in his name and accused him of being a chameleon personality, a wolf in sheep’s clothing – William Duiker

Những nhà phê bình, dù vậy, đã vạch ra những điều quá độ về cách mạng được ủy thác trong tên của ông ta, và họ đã kết tội ông ta có nhân cách như con tắc kè, một con chó sói đội lốp con cừu – William Duiker

Ho Chi Minh expressed little interest in ideology or intellectual debate and focused his thoughts and activities on the practical issue …For that reason, Ho has often been dismissed by scholars – and sometimes by his own contemporaries – as a mere practitioner, rather than a revolutionary theoretician – William Duiker

Hồ Chí Minh tỏ ra rất ít quan tâm về tư tưởng hoặc sự tranh luận có tính trí thức. Ông ta đặt trọng tâm của suy nghĩ và hoạt động hướng về vấn đề có tính thực tiễn. Bởi lý do đó, Hồ đã bị gạt ra bởi những nhà học giả thông thái – và đôi khi bởi chính những người bạn đồng hành của ông ta- ông ta chỉ là một kẻ hành động thuần túy, thay vì là một nhà lý luận cách mạng – William Duiker

He must be ruthless in pursuit of his goal, show absolute obedience to his party, and be willing to abandon all human ties with friends and family. He must be prepared to sacrifice all recognized standards of morality, to lie, to cheat, and to steal in the interest of the revolution – William Duiker

Ông ta phải tàn nhẫn trong việc mưu cầu mục đích của ông ta, tỏ ra tuân phục đảng một cách tuyệt đối, và sẵn sàng từ bỏ mọi liên hệ với bạn bè và gia đình. Ông ta phải chuẩn bị hy sinh mọi nền tảng luân lý được thừa nhận, để nói láo, để lừa bịp, và để đánh cướp sự quan tâm của vấn đề cách mạng – Willliam Duiker

Ho Chi Minh was a master at manipulating personal relationships for his own advantage, and it is doubtful that he often acted spontaneously without calculating the consequences – William Duiker

Hồ Chí Minh là một bậc thầy trên việc vận động bằng mánh khóe qua những mối quan hệ cá nhân, mục đích làm lợi cho chính ông ta, và đáng nghi ngờ rằng ông ta thường hành động một cách ngẫu nhiên ngoài dự tính những hậu quả – William Duiker

Khrushchev also wrote that Stalin showed little sympathy for Ho, whom he called “a communist troglodyte.” – Pierre Brocheux

Khrushchev đồng thời viết rằng Stalin tỏ ra rất ít thông cảm với Hồ, người mà ông ta gọi là “một người cộng sản rừng rú – Pierre Brocheux

He could assure them “and the world” that Viet Nam from north to south would be reduced to ashes, even if it meant the life of every man, woman, and child, and that his government’s policy would be one of “scorched earth to the end.” This statement from a man who was a master of understated diplomacy was, I knew, not an idle threat and I still remember it vividly.
Archimedes Patti

Ông ta (Hồ Chí Minh) đã cam đoan với họ và “thế giới” rằng Việt Nam từ bắc tới nam sẽ trở thành tro bụi, ngay cả nó có nghĩa cuộc sống của mỗi người đàn ông, đàn bà, và trẻ em; và rằng chủ trương của chính phủ ông ta là một cách của “tiêu thổ tới cùng.” Lời tuyên bố này từ một người đàn ông, người này là sư tổ của lối ngoại giao lưu manh gian hùng, tôi biết, đó không là một đe dọa vu vơ và tôi vẫn luôn nhớ nó một cách sinh động – Archimedes Patti

On February 16, 1946, Ho informed Sainteny that he was ready to negotiate on the basis of membership of the French Union; but he made no mention of the federation, nor did he abandon the demand for independence, – Jean Lacouture

Vào ngày 16/2/1946, Hồ báo tin đến Sainteny rằng ông ta đã sẵn sàng thương lượng trên căn bản là thành viên của Liên Hiệp Pháp (nước Pháp mẹ) ; nhưng ông ta không đá động tới liên bang (Đông Dương), cũng như đã bỏ qua việc đòi hỏi về độc lập- Jean Lacouture

Our ears still rang with the charges that had been leveled at him in the streets of Hanoi for the past twenty-four hours: he was a traitor, a puppet, a hostage, a communist who had sold his country into the hands of his French comrades – Jean Lacouture

Tai chúng tôi vẫn nghe vang lên những lời buộc tội chĩa thẳng ông ta trên đường phố Hà Nội trong vòng 24 tiếng qua: ông là một kẻ phản bội, một con bù nhìn, một con tin, một người cộng sản đã bán quốc gia của ông vào tay của những đồng chí người Pháp của ông ta – Jean Lacouture

Ho is extremely response conscious in everything he has done. “Uncle Ho” idea is his idea. Some people say he has 24 hour daily acts. When it comes down to the crunch, Ho Chi Minh, in the past, has at least allowed if not ordered the executions of some of his own associates, but he succeeded in preserving in keeping a distance from all this. This has really been a fantastic performance! Bernard Fall

Hồ rất tỉnh táo biết rõ tất cả những gì ông ta làm. “Bác Hồ” là ý kiến do ông đặt ra. Một số người nói rằng ông ta làm việc 24 giờ một ngày. Khi nói về sự nghiền nát, Hồ Chí Minh, trong quá khứ, ít nhất đã cho phép, nếu không nói là ra lệnh, những vụ xử tử một số đồng chí của ông ta, nhưng ông ta đã thành công trong việc giữ cho ông một khoảng cách. Đây là một sự hoàn thành mỹ mãn! Bernard Fall

Why did these Vietnamese die, and the answer is for power to Ho Chi Minh and the Communist Party? That is what the lefts seek. Power! They destroy society to get power! – Dennis Prager

Tại sao những người Việt đã chết, và câu trả lời là cho quyền lực của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản. Đó là những gì mà phe thiên tả mưu cầu! Họ tàn phá xã hội để có quyền lực! Dennis Prager

And all I can think of is the ruined generations because of Ho Chi Minh who was a thug just like Stalin. He was a Vietnamese form of Stalin, and how they sacrificed millions on the altar of a lie called communism or Marxism. And now they’ve embraced capitalism because it is the only economic system that raises people from poverty – Dennis Prager

Những gì tôi có thể nghĩ tới là sự suy đồi của những thế hệ bởi vì Hồ Chí Minh, một kẻ côn đồ giống như Stalin. Ông ta là một dạng Stalin của Việt Nam, và cách họ hy sinh hàng triệu người trên bàn thờ của một sự dối trá được gọi là chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa Mác. Và bây giờ họ chấp nhận chủ nghĩa tư bản, bởi vì nó là hệ thống kinh tế duy nhất giúp mọi người thoát khỏi đói nghèo.Dennis Prager

Here you are, you old Brigand. I have you within my reach at last! What a good part of my life I ‘ve spent pursuing you! – Albert Sarraut

Ông đây rồi, tên già thổ phỉ. Cuối cùng thì tôi cũng bắt được ông trong tầm tay. Thật là một phần đời thú vị của tôi khi tôi đã nhiều năm tốn công sức truy nã ông! – Albert Sarraut

Chủ tịch vĩ đại Hồ Chí Minh đã dạy cán bộ chiến sĩ rằng: Cứ nói láo mãi rồi cũng có người tin là như vậy – Hoàng Hữu Quýnh

Không có gì quý hơn độc lập tự do. Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó. Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc này biết nó. Việc nó làm, tội nó phạm ra sao. Nó đầu tiên đem râu nó bện vào. Hình xác lão Mao lông lá. Bàn tay Nga đầy băng tuyết giá. Cũng nhoài qua lục địa Trung Hoa. Không phải xoa đầu, mà túm tóc nó từ xa. Nó đứng không yên. Tất bật, điên đầu. Lúc rụi vào Tàu, lúc rụi vào Nga. Nó gọi Tàu Nga là cha anh nó. Và tình nguyện làm con chó nhỏ. Xông xáo giữ nhà gác ngõ cho cha anh…Nguyễn Chí Thiện

Hôm nay 19 tháng 5. Tôi nằm. Toan làm thơ chửi Bác. Vần thơ mới hơi phan phác. Thì tôi thôi. Tôi nghĩ Bác. Chính trị gia sọt rác. Không đáng để tôi. Đổ mồ hôi. Làm thơ. Dù là thơ chửi Bác – Nguyễn Chí Thiện

Ôi! Xưa nay Người vẫn thiếu tin Người
Người vẫn thường kinh hoảng trước Tương Lai – Trần Dần

Ma Đầu Hồ Chí Minh, Những chuyện quái gở và tội ác đằng sau bức màn sắt. Thằng con bất hiếu. Nhổ xuống liếm lên. Sùng bái cá nhân. Đạo đức giả vĩ đại. Tên phản quốc- Hoàng Quốc Kỳ

Sau khi ông Hồ vào Saigon thăm cha, cụ Bảng Sắc bàn bạc với mấy cụ cách mạng khác và quyết định tìm cách cho ông Hồ sang Pháp. Mấy cụ thu xếp cho ông Hồ xuống làm bồi dưới tàu La Touche Treville chạy đường Saigon-Marseille- Hoàng Văn Chí

Trong di chúc của ông Hồ Chí Minh có nói rằng: Phòng lúc tôi đi gặp cụ Mác, cụ Lê Nin- Thành Tín

Nó phát động đấu tố cha mẹ, gọi bố mẹ là tao mầy. Thế thì tôi  chống cái đấy, và tôi đi trở lại với cái đạo làm người. Tôi thấy Hồ  Chi Minh làm cái việc vô đạo,  mà tôi dám chửi trước đại hội. Ví dụ như tập họp để tôn vinh Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh. Cái bữa tập hợp để tôn vinh đạo đức của Hồ Chí Minh ầm ỉ, thì ai đội ông Hồ Chí Minh là thánh trên đầu, mà tôi thì tôi im tôi không nói, vì tôi thấy thằng  này là thằng mất đạo đức, bởi vì nó phát động cải cách ruộng đất, nó phát động con đấu tố bố mẹ. Tôi cho thằng  này mất dạy, không còn giống người nữa, nhưng mà lúc giờ không ai dám nói – Nguyễn Hữu Loan

Sources: Ho Chi Minh A Biography, Pierre Brocheux, 2007; Ho Chi Minh A Life, William Duiker, 2000; Ho Chi Minh and His Vietnam, Jean Sainteny, 1972; Why Vietnam, Archimedes Pattie, 1980; Ho Chi Minh A Political Biography, 1968; Tôi Bỏ Đảng, Hoàng Hữu Quýnh, 2002, Hoa Địa Ngục, Nguyễn Chí Thiện, 2006; Mặt Thật, Thành Tín, 1994; Từ Thực Dân đến Cộng Sản, Hoàng Văn Chí, 1962; Ma Đầu Hồ Chí Minh, Hoàng Quốc Kỳ; Nhất Định Thắng, Trần Dần, 1955; Cspan, Tipping Point TV, SBTN TV, Professor Bernard Fall Interview with Walter Cronkite, 1965.

About truehochiminh

I write through researches from books of all aspects
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s