videos about Communism and Ho Chi Minh

Tại Sao Người VN Có Mặt Trên Đất Hoa Kỳ ông Phan Kỳ Nhơn Phát Biểu nhân Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4/2014
http://www.youtube.com/watch?v=szS1fdWlzv0

Biểu Tình trước TLS tại Saigon nhân ngày 30/4/2014

Chúng Tôi Muốn Sống 1
http://www.youtube.com/watch?v=8hC5zuUTjoU

 Chúng Tôi Muốn Sống 2
http://www.youtube.com/watch?v=M6S_fev3dFM

 Chúng Tôi Muốn Sống 3
http://www.youtube.com/watch?v=ZOnfZj0qZ8c

Chúng Tôi Muốn Sống 4
http://www.youtube.com/watch?v=bNFCYe0Qcow

 

Sự Thật về Hồ Chí Minh toàn tập

communism the promise and reality_red flag

communism the promise and reality_fallout
communism the promise and the reality_the brave new world
communism the promise and the reality_ great leap forward

communism the promise and the reality_guerrilla wars
communism the promise and the reality_the people power

Stalin_Robert Duvall a Television Film 1992

Pháp Tái Chiếm Đông Dương Đánh qtcs Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh Bán Nước Như Thế Nào?
Hồ Chí Minh_Chân Dung Thật của Một Con Người
Ai Chia Cắt Đát Nước Việt Nam?
Professor Bernard B. Fall said about Ho Chi Minh

Bùi Tín: vì HCM là cộng sản nên mới có cuộc chiến tranh Đông Dương

Pháp Tái Chiếm Đông Dương Đánh qtcs Hồ Chí Minh
https://www.youtube.com/watch?v=hRI-7wJq7Us

Hồ Chí Minh Bán Nước Như Thế Nào?
https://www.youtube.com/watch?v=GyC8aC0oY7I

Ai Chia Cắt Đất Nước Việt Nam?
https://www.youtube.com/watch?v=WDunrbkM9KA

Professor Bernard Fall said about Ho Chi Minh
https://www.youtube.com/watch?v=RY1ERND8nnk

Luật Sư Nguyễn Tâm Phỏng Vấn Bùi Tín 6/2012 tại San Jose, CA
http://www.youtube.com/watch?v=e49tDw80FfA

Uncle Ho Uncle Sam  video1
http://www.mediafire.com/download/klztqzn95ikejr4/uncle_ho_uncle_sam_1.IFO

Uncle Ho Uncle Sam video2
http://www.mediafire.com/download/vwrzlgbjlelhzo1/uncle_ho_uncle_sam_2.IFO

Uncle Ho Uncle Sam video3
http://www.mediafire.com/download/2pkafaacahuf7d9/uncle_ho_uncle_sam_3.IFO

Uncle Ho Uncle Sam video4
http://www.mediafire.com/download/9210smk8alkmqi1/uncle_ho_uncle_sam_4.IFO

Uncle Ho Uncle Sam video5
http://www.mediafire.com/download/vzet9axd4h97tmo/uncle_ho_uncle_sam_5.IFO

Uncle Ho Uncle Sam video6
http://www.mediafire.com/download/9yd5pyxm1e8h23d/uncle_ho_uncle_sam_6.IFO

Uncle Ho Uncle Sam video7
http://www.mediafire.com/download/a7cbif3dp7abfo2/uncle_ho_uncle_sam_7.IFO

John Dulles Geneva Conference 1954
http://www.youtube.com/watch?v=7DbNYgoH-sc
http://www.youtube.com/watch?v=SE0OviYbMMI
http://www.youtube.com/watch?v=eggWPsDjxEA

The Bloody History of Communism

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s