Dennis Prager: Hồ Chí Minh là tên Côn Đồ, Stalin của Việt Nam

Dennis Prager là một người Mỹ, một nhà điều dẫn chương trình hội luận có tiếng. Ông từng có những buổi hội thảo và viết bình luận về đề tài cộng sản Việt Nam. Ông đã viếng Việt Nam để quan sát đời sống và xã hội dưới thời cộng sản cai trị. Mới đây, 2/2021, trên đài Youtube Tipping Point, những lời của ông về câu hỏi xã hội Việt Nam đã lột tả bản chất cốt lõi của những người cộng sản, đại diện là Hồ Chí Minh.

Xin chuyển dịch qua tiếng Việt như sau:


Tôi đã nhìn quan sát về những con người…Tôi đã đi qua hơn 130 quốc gia. Như thế, tôi đã có cái cảm nhận rất thật về hầu hết trường hợp, cái gì đã làm con người ta có sinh khí, có cảm hứng phấn khởi để sống. Tôi rất ấn tượng về những người Việt Nam bởi sự năng động của họ. Tôi rất cảm kích về điều đó.

Và tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là những thế hệ bị hủy hoại vì Hồ Chí Minh, một kẻ côn đồ giống như Stalin. Ông ta là một dạng Stalin của Việt Nam, và cách họ hy sinh hàng triệu người trên bàn thờ của một sự dối trá được gọi là chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa Mác. Và bây giờ họ chấp nhận chủ nghĩa tư bản, bởi vì nó là hệ thống kinh tế duy nhất giúp mọi người thoát khỏi đói nghèo.

Tôi đặt câu hỏi: Tại sao những người Việt Nam này chết, và câu trả lời là giành quyền lực cho Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản. Đó là những gì mà phe thiên tả tìm kiếm. Quyền lực! Họ phá hủy xã hội để có được quyền lực!

I looked at these people… I’ve been to over one hundred thirty countries. So I have a real sense in most cases of what animate the people. I am very struck by the dynamism of the Vietnamese people. I am very impressed with it.

And all I can think of is the ruined generations because of Ho Chi Minh who was a thug just like Stalin. He was a Vietnamese form of Stalin, and how they sacrifice milllions on the altar of a lie called communism or Marxism. And now they’ve embraced capitalism because it is the only economic system that raises people from poverty.

I ask the question: Why did these Vietnamese die, and the answer is for power to Ho Chi Minh and the Communist Party. That is what the lefts seek. Power! They destroy the society to get power!

Dennis Prager on Tipping Point

Bút Sử
March 4, 2021

About truehochiminh

I write through researches from books of all aspects
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s